Record details

Title keyword
    Hlubinné
Monograph
    Abstrakta - Seminář "Výzkum hlubinné geologické stavby České republiky
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Article
    Další poznatky o hlubinné stavbě autonomního bloku
    Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hlubinné jímání teplických terem a hydrogeologické poměry v prostoru plánovaného lomu Barbora
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masívu
    Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
    Hlubinné zachycení teplických terem
    K otázce výzkumu hlubinné stavby zemské kůry
    Možnosti indikace významných poruchových linií na základě hlubinné seismické sondáže ČSSR
    Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Nové trendy v užité seizmice a jejich aplikace pro studium hlubinné stavby ČSSR
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Seminář o výzkumu hlubinné geologické stavby Československa
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
    Vysokoprocentní vápence a možnost jejich hlubinné těžby
    Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
    Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě
    Výzkum hlubinné stavby České republiky
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná
    Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin