Record details

Title keyword
    Horninové
Monograph
    Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana
    Horninové prostředí v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., Kbely. Fyzikálně-petrografický výzkum
    Nehvizdy (horninové prostředí, ekologická havárie)
Article
    B3 Půda a horninové prostředí - seizmické oblasti ČR
    B.3.1.Geological Environment - Horninové prostředí. Maximum Observed Intensity in Settlement Units within the Territory - Maximální pozorované intensity v sídelních jednotkaách. Seismic zones - Seismické zóny
    Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
    Geochemické problémy horninové série slabě alkalický trachybasalt - ryolit z Tepelské vrchoviny, západní Čechy
    Geologie, horninové asociace a geneze karbonatitů
    Horninové prostředí
    Horninové prostředí a ekogeologie
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Horninové prostředí a půda
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Kamenné moždíře a jejich horninové složení
    Měření účinku slapových sil na horninové prostředí
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
    Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování