Record details

Title keyword
    Konferencia
Monograph
    2. medzinárodná konferencia Metalurgia a environmentálne technologie
    5. Paleontologická konferencia,
    5. paleontologická konferencia - Zborník abstraktov
    5. paleontologická konferencia : Zborník abstraktov
    5. paleontologická konferencia, zborník abstraktov
    5.Paleontologická konferencia Bratislava
    5.paleontologická konferencia, zborník abstraktov
    8. paleontologická konferencia : zborník abstraktov : Bratislava, jún 2007
    8. paleontologická konferencia, Zborník abstraktov
    8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov
    12. paleontologická konferencia. Zborník príspevkov
    Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov.
    Mineralogická a petrologická konferencia MinPet, 23.-24.5 2013. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov
    Ochrana ovzdušia. 17. konferencia so zahraničnou účasťou. Zborník konferencie
    .Paleontologická konferencia - Zborník abstraktov
    Paleontologická konferencia, Sborník abstraktov
    Študentská vedecká konferencia
    Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov
    Študentská vedecká konferéncia pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied
    Študentská vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov
    Študentská veděcká konferencia pro príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok 10.sekcia:Stavebné materiály
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
    XIII. slovenská hydrogeologická konferencia "Clovek a voda
    Zborník 14. Slovenská hydrogeologická konferencia 'Hydrogeológia a kvalita života'
    Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10
    Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia
    Zlinská A. /ed./: 5. paleontologická konferencia
    Zlinská A., ed.: 5. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. Konferencie, sympóziá, semináre.
Article
    Celoštátna paleontologická konferencia
    Celoštátna študentská vedecká konferencia Stavebníctvo 1983 - sekcia geotechnika
    Deviata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia : Varšava 11.-12. 10. 2008
    IV. konferencia o vrtnej a trhacej technike
    Medzinárodná konferencia "Hydrológia Karpát"
    Medzinárodná konferencia o aktívnych vulkánoch
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    V. slovenská geologická konferencia
    VII. Dunajsko-európska konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb v Kišineve
    XI. Medzinárodná konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb