Record details

Title keyword
    Likvačno-magmatického
Article
    Ni-Co-(Cu) zrudnenie likvačno-magmatického charakteru v amfibolických gabrách v oblasti Rochoviec a ďalšie perspektívy v Spišsko-gemerskom rudohorí