Record details

Title keyword
    Mundesia
Article
    Mineralizimet sedimentare Te Pb-Zn Ne depozitemet triasike te treves Alpine dhe mundesia e gjetjes se tyre NE Shqiperine E veriut (rajoni i Shkodres)