Record details

Title keyword
    Některých
Monograph
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
    Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Grygov", zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
    Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
    Stanovisko ČGS k Posudku o vlivech záměru "Pískovna Věrovany" na životní prostředí, zpracovaného podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
Article
    Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak
    Anomální seismické účinky při některých těžebních odpalech v kamenolomech a povrchových dolech
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Brachiopodi některých význačných triasových lokalit severních vápencových Alp
    Brachiopodi některých význačných triasových lokalit Severních vápencových Alp
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
    Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Chemické složení některých bentonitů v severozápadních Čechách
    Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Distribuce molybdenu v některých krystalinických jednotkách západní Moravy
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
    Dynamika některých bioparametrů ve vztahu k vnějšímu prostředí
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geofyzikální projevy některých hlubinných zlomů a blokové tektoniky při jihozápadní periférii tepelsko-barrandienského bloku
    Geologicko-mineralogická charakteristika některých ložisek USA
    Geologický význam některých rozhraní interpretovaných z družicových snímků na západním Slovensku a východní Moravě
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody
    Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji
    Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
    Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
    K poznani malakocenoz nekterych geomorfologickych jednotek CHKO Zelezne hory
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    K původu rodových jmen některých českých křídových rostlin
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně
    Krátká informace o těžbě některých surovin na řeckých vulkanických ostrovech
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohře
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohři
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Lechatelierit v některých přírodních sklech
    Limonitové kůry na pískovcích a jejich vliv na genezi některých pseudokrasových jevů
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z některých jeskyní Moravského krasu
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878
    O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    O některých negativních aspektech použití biotechnologií nerostných surovin
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    O některých nových nerostech z nalezišť v ČSSR
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
    Petrologie některých proterozoických silicitů
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznatky o uhelném průmyslu některých evropských zemí
    Projev některých izolovaných antropogenních vodičů v metodě VDV
    Prověření některých předpokládaných vztahů mezi slapy a magnetismem planet
    Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
    Předkrystalizační vývoj magmatitů, vulkanitů a některých metamorfitů (hypotéza formování magmat a některých metamorfitů koagulační homogenizací)
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Půlstoletí některých geologických rezervací
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Reflect2 - semi-interaktivní nástroj pro heuristické zkoumání některých anomálií pozorovaných v seismogramech západočeských zemětřesení (představení verze 1)
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    Rentgenová difrakční kvantitativní fázová analýza vzorků ovlivněných přednostní orientací některých krystalografických rovin
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Současné a perspektivní předpoklady aktivity čs. geologické služby v některých zemích jihovýchodní Asie
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
    Speleologický průzkum a dokumentace veřejnosti nepřístupných částí některých jeskyní
    Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách severních vápencových Alp
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových prvků ve vodách metodou INAA s použitím skupinové předaktivační koncentrace
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Světová produkce některých neželezných kovů
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Variabilita schránek některých silurských a devonských nautiloidů s poznámkami k jejich systematickému zařazení
    "Vedlejší postavy jsou hlavní!"O některých outsiderech současné vědy
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR
    Vliv některých druhů záření na barvu nerostů
    Vliv některých vstupních dat na výpočet sedání metodou konečných prvků
    Vyčlenění poloh neogenního uhlí v některých ropařských vrtech podle karotáže
    Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany (12-33 Plzeň)
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Využití některých zpevněných zemin pro cihlářskou výrobu
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací
    Význam metabolické činnosti lesních dřevin pro biogeochemické cykly některých minoritních a stopových prvků
    Význam některých méně známých fosiliferních lokalit pro stratigrafii jineckého souvrství v českém středním kambriu
    Vzájemné korelace počasí v jednotlivých měsících - ověření některých pranostik
    Změny některých parametrů uhlí při dlohodobém skladování geologické dokumentace uhelných vzorků
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách
    Zpřesnění identifikace některých minerálů z oblasti Jeseníků