Record details

Title keyword
    Niekoľko
Article
    Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier
    Niekoľko novších údajov o výskytoch zlata v gemeridách
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
    Niekol'ko poznámok k odkryvu pri Markušovciach
    Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku
    Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR)
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Niekoľko poznatkov zo zachytávania a využívania puklinovo-krasových vôd