Record details

Title keyword
    Niektorých
Article
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Badania cyrkonów jako wskaźników petrogenetycznych w niektórych skałach granitoidowyc dolnego Sląska
    Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Celkové obsahy niektorých minerálnych živín v pôde a minerálna sila pôdných substrátov
    Chemické zloženie arzenopyritu v niektorých zlatonosných zrudneniach v tatraveporiku
    Chemizmus a kryštalochémia niektorých chloritov zo Spišsko-gemerského rudohoria
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Hydrobiologický prieskum niektorých povrchových vôdv oblesti JEm Mochovce a ich saprobiologické hodnotenie
    Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku
    Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
    Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska
    Obsah zlata a niektorých sprievodných prvkov v rudných mineráloch ložiska Rudňany
    Postmagmatická mineralizácia v niektorých intruzívnych a extruzívnych telesách Vihorlatu
    Prehľad vývoja svetovej a domácej produkcie niektorých nerudných surovin
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince
    Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov
    Terciérna makroflóra z niektorých lokalít Slovenska
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát
    Využitie leteckých snímok pri riešení niektorých problémov v inžinierskej geológii
    Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu