Record details

Title keyword
    Produktů
Monograph
    Geologie a paleontologie Doupovských hor : pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti
    Internetový obchod produktů České geologické služby
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí - Exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
Article
    1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Databáze dobývacích prostor regionu severní Moravy a Slezska jako potenciálních deponií odpadních produktů
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů
    MapInfo představuje novou verzi svého vlajkového produktu
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Samovolná inverze remanence produktů tepelné alterace smythitového koncentrátu
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Vliv hnojení kejdou prasat na biodegradaci ropných produktů v půdě
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť