Record details

Title keyword
    Projekt
Monograph
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
    Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
    Porody i mineraly na bolšich glubinach i na zemnoj poverchnosti: subprojekty. Projekt No. 408
    Projekt Labe IV : 2003-2006
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
    Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Závěrečná zpráva: Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Příručka managementu jakosti pro projekt ?Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa. MS
    Sborník odborného semináře. Nařízení REACH, Směrnice o povrchových vodách a Rámcová směrnice o vodách. Projekt Další profesní vzdělávání pro zástupce těžebních a strojírenských podniků
    SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02
    Trendy využívání nerostných surovin v ČR a ve světě - pilotní projekt
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa. Projekt geologických prací
    VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
    Webové stránky 'Projekt Mongolský Altaj'
    Webové stránky 'Projekt SoilTrEC'
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
    Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Article
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
    Bericht 1991 über das Projekt "Kleinsäuger" (paläontologische Probenahme)
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Co přinesl projekt IGCP o permu a triasu č. 203
    Generální projekt průzkumných prací v hornobenešovském revíru
    IGCP projekt 253 končí
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    IGCP projekt č.378 zdárně pokračuje
    Inženierskogeologická rajonizácia pre územný projekt zóny Bánská Bystrica-Podlavice
    K/Ar- und 40Ar/39Ar-Daten von Glimmern der Böhmischen Masse. Projekt S47-GEO präalpidische Kruste in Österreich, Dritter Bericht
    Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
    Konjugierte Scherzonen in der südlichen Böhmischen Masse: variszische und alpidische kinematische Entwicklungen, Projekt S4713
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    Největší projekt v historii geochemie
    Nový IGCP projekt 518
    Nový IGCP projekt 518
    Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin"
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
    Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin
    Nový projekt vzdělání a výchovy v geologii na základní škole. IV, Přeměna hornin
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Projekt česko-bavorského geoparku
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Projekt GEMAS - zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie
    Projekt GeoBáze
    Projekt geodynamicznych badaň Sudetóv (Polskich i Czeskich) - "GEOSUD"
    Projekt geologického mapování Mongolského Altaje - informační systém, kartografické zpracování
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Projekt Gutenberg
    Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze
    Projekt lokální seismické sítě Rinjani v Indonésii
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
    Projekt MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use)
    Projekt Mezinárodní paleobotanické organizace "The Plant Fossil Record"
    Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen
    Projekt nastolující otázky : Dolf Seilacher a výstava Fossil Art. [Rozhovor]
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Projekt "Seismologie ve školách"
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
    Projekt výzkumu triasu skončil
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001
    Recent tectonics in the Novy Kostel swarm quake region, NW Bohemia, Czech Republic (running DFG Projekt: Reuther/Peterek RE 461/7-1)
    Úvodní zasedání IGCP Projekt 254
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
Serial
    Projekt - měsíčník pro stavebnictví a interiéry
    Projekt měsíčník pro stavebnictví a interiéry