Record details

Title keyword
    Protivanov
Monograph
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Protivanov 24-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Protivanov 24-23, 1 : 50 000
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-23 Protivanov
Article
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Ichnofosilie z jílovských břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy (24-23 Protivanov)
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov)
    Konodontová společenstva němčicko-vratíkovského pruhu (24-23 Protivanov)
    Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova (24-23 Protivanov)
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně (23-24, Protivanov)
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras) (24-23 Protivanov)