Record details

Title keyword
    Rekultivační
Monograph
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Industriální krajina a její přirozená obnova : právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
Article
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 2
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice