Record details

Title keyword
    Sondy
Article
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Pasivní seismické experimenty - sondy do hlubin Země
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi
Serial
    Sondy. Týdeník pro sociální otázky