Record details

Title keyword
    Spolehlivosti
Monograph
    Sborník abstraktů příspěvků semináře Matematické modelování spolehlivosti s aplikacemi v inženýrství
Article
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti kotevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí