Record details

Title keyword
    Tonsteinu
Article
    Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Mineralogie a petrografie tonsteinu sl. č. 23 (718 - 719) ve svr. sušských vrstvách (karvinské souvrství ČHP)
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
    Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
    Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií