Record details

Title keyword
    Transformačných
Monograph
    Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
Article
    Stanovenie priemerných ročných hodnót transformačných charakteristík povrchovych tokov pre vybrané povodia