Record details

Title keyword
    údajov
Monograph
    Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete
Article
    Aplikácia petrofyzikálnych rovníc Ellanského pri spracování karotážnych údajov na mikropočítači
    Chyby a nepresnosti vstupných údajov v hydrogeologických výpočtoch a modeloch
    Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
    Návrh banky údajov fyzikálnych a mechanických vlastností zemín
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Niekoľko novších údajov o výskytoch zlata v gemeridách
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky
    Základné typy geochronologických údajov z magmatických a metamorfovaných hornín orogenetických oblastí