Record details

Title keyword
    úpravy
Monograph
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
    Odborné vyjádření k "Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná - terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění"
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin 3
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
Article
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    Doterajšie prínosy modernizačných opatrení v technologii úpravy rudy ložiska Rudňany
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Extrakčně fotometrické stanovení zlata v rudách a produktech jejich úpravy
    Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře
    Inovace úpravy sideritových rud v závodech Rudňany a Nižná Slaná
    Intenzifikace těžby a úpravy pyroponosných štěrků
    Jemnozrnné odpadní podíly z úpravy drobového kameniva jako možné druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti úpravy titanových rud
    Možnosti úpravy zlatonosné rudy z ložiska Voltýřov
    Možnosti úpravy železonosného loužence z výroby niklu
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Nekonvenční metody úpravy nerostných surovin
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Některé poznatky a zkušenosti z úpravy vody v podzemním horninovém prostředí
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové postupy úpravy vody
    Nové poznatky v oblasti dělení a úpravy povrchu betonových konstrukcí
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Ověření možnosti získání užitkových složek z odpadů úpravy
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Poslední výsledky výzkumu a vývoje v oblasti úpravy Au-rud
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Problematika úpravy jemných podílů cínových rud
    Problémy úpravy domácích zlato- a stříbronosných rud
    Retrospektíva a rozvoj tepelnej úpravy železných rúd v železorudných baniach n. p. závod Rudňany
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Současné a perspektivní trendy úpravy energetických uhlí
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Ťažba zemného plynu s obsahom sirovodíka. 4. časť, technológia úpravy kyslého plynu na ložisku Závod
    Technický vývoj banskoštiavnickej úpravy rúd
    Technologie gravitačně-flotační úpravy polymetalické rudy Zlaté Hory - západ
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Užití cínu, jeho produkce a pozice na světovém trhu a možnosti dalšího zefektivnění úpravy cínových rud
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
    Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006