Record details

Title keyword
    Určenie
Article
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Určenie Curieho teplôt a magnetického fázového stavu Fe a Fe-Ti minerálov z meraní teplotných zmien ich magnetickej susceptibility
    Určenie granulometrie štrkopieskoveho materiálu korýt tokov fotograficko metódou
    Určenie polohy päty vrtu v priestoru jaskyne