Record details

Title keyword
    VČSA
Article
    Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Seizmicita oblasti VČSA a seizmické vlivy na svahy
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA