Record details

Title keyword
    Vihorlatu
Article
    Geobiocenologická typizace Vihorlatu před téměř 40 lety - výzva k návratu
    Metalogenéza Vihorlatu vo vzťahu k vulkanickým štruktúram
    Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov
    Postmagmatická mineralizácia v niektorých intruzívnych a extruzívnych telesách Vihorlatu
    Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu
    Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu