Record details

Title keyword
    Vrchoviny
Monograph
    Tepelná historie paleozoika Drahanské vrchoviny určená na základě odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu
Article
    Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě
    Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny. Biogenic traces on the brown algae phyloids from the Culm of the Drahany Upland
    Biostratigrafia Lubovnianskej vrchoviny na základe mikroflóry
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
    DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Dravity z Českomoravské vrchoviny
    Dvoufázová destrukce paleoreliéfu : dva příklady z Vimperské vrchoviny
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy
    Geochemické problémy horninové série slabě alkalický trachybasalt - ryolit z Tepelské vrchoviny, západní Čechy
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
    Klenba Cerovej vrchoviny - mladá štruktúra na južnom Slovensku
    Kras Revúckej vrchoviny
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Mikroformy v neovulkanitech Cerové vrchoviny
    Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Morfostrukturní analýza Dačické kotliny a východní části Novobystřické vrchoviny
    Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Netopiere (Chiroptera) Cerovej vrchoviny (stredné Slovensko)
    Nové nálezy hranců v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Nový nález monazitu-(Nd) v sedimentech Drahanské vrchoviny
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
    Periglaciální tvary jihozápadní části Českomoravské vrchoviny
    Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc)
    Počáteční úseky údolí, některé jejicj typy a transformace (na vybraných příkladech z Českomoravské vrchoviny)
    Podrobná geomorfologická mapa Zborovské vrchoviny
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Povrchové tvary v devonských vápencích Ludmírovské vrchoviny
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
    Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Pseudokrasové jaskyne Cerovej vrchoviny - otázky genézy a rozširenia
    Půdní vlhkost v JV části Českomoravské vrchoviny
    Působení na reliéf severovýchodní části Vizovické vrchoviny
    Původ spessartinem bohatých granátů v drobách Drahanské vrchoviny
    Skalní výchozy ve střední části Hanušovické vrchoviny
    Skluz v drobách v lomu u Šošůvky (z. část Drahanské vrchoviny)
    Soliflukční formy reliéfu v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská facie) a jejich stratigrafický význam
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny
    Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny
    Svahová karbonátová sedimentace ve spodním karbonu Drahanské vrchoviny (24-21, Jevíčko)
    Svahové pohyby v severovýchodní části Vizovické vrchoviny v Moravsko-slovenských Karpatech
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie (11-41 Mariánské Lázně, 11-42 Manětín)
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology
    Transformácia vulkanického reliéfu na príkladě Cerovej vrchoviny
    Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny
    Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny