Record details

Title keyword
    Vrtov
Article
    Biostratigrafické vyhodnotenie vrtov z územia Bratislavy (centrálna mestská zóna) na základě palynomorf
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Mikrobiostratigrafická rekognoskácia vrtov podložia viedenskej panvy
    Palinologické vyhodnotenie bridličnatých sedimentov z vrtov v podloží viedenskej panvy
    Petrografické vyhodnotenie pieskovcov z vrtov LNV-3, LNV-7, Šaštín-10, Šaštín-12, Závod-74
    Problematika vŕtania podzemných vrtov na lokalite Liptovská Dúbrava
    Výskum ťažkých minerálov v pieskovcoch lunzských vrstiev a vrchnej kriedy z vrtov hľbených do podložia viedenskej panvy