Record details

Title keyword
    Výskum
Monograph
    Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny : zborník abstraktov. Exkurzný sprievodca
    Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
    Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny
    Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu
    Výskum, vyuzívanie a ochrana jaskýň
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Proceedings
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov
Article
    Biostratigrafický výskum epizonálne metamorfovaných sedimentov paleozoika v oblasti západných Karpát
    Experimentálny výskum zložiek hydrologickej bilancie horského povodia
    Geofyikálny výskum Povážského Inovca a jeho aplikácia na geologickú stavbu
    Geomorfologický výskum a topografia vodnej cesty medzi jaskyňami Vyvieranie a j. Slobody v Demänovskej doline
    Geotermálny výskum vo Francúzsku
    Gravettienské sídlisko v Trenčianskych Bohuslaviciach - výskum v roku 2008
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Inženierskogeologický výskum kvartérnych sedimentov na území západných Karpát za posledných desať rokov a jeho ďalšie úlohy
    Laboratórny výskum v speleológii
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    Metalogenetický výskum v severogemeridnom perme
    Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica
    Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska
    Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát
    Poznatky z medzinárodného kongresu asociácie pre kvartérny výskum (INQUA)
    Ropno-geologický výskum zborovského antiklinória
    Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier
    Speleologický výskum krasu doliny Mošnice
    Speleologický výskum Uhrovského krasu v Strážovských vrchoch
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
    Výskum akcesorických minerálov hornín pri vyhľadávání rúd
    Výskum dynamiky podľahového ľadu v Silickej ľadnici
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy
    Výskum jaskýň nad vyvieraním Demänovskej doliny
    Výskum jaskýň v Hrdoši nad Komjatnou
    Výskum nerastných surovín z hľadiska ich upraviteľnosti
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Výskum sond v karbonátových kolektoroch s dvojakou pórovitosťou
    Výskum ťažkých minerálov v pieskovcoch lunzských vrstiev a vrchnej kriedy z vrtov hľbených do podložia viedenskej panvy
    Výskum technólogie dobývania slovenských magnezitových ložísk
    Výskum travertínu v Horke pod Vysokými Tatrami
    Výskum vlastností a eliminácie amonných iónov z vôd prírodným zeolitom
    Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely
    Výskum vplyvu poľnohospodárskej výroby na akosť povrchových a podzemných vôd SSR
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy
    Výskum zásob živín z ťažby bázických hornín pri intenzifikácii lesných školok