Record details

Title keyword
    Výsledek
Article
    Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise
    Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu
    Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce
    Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit Kutnohorského krystalinika
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika
    Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum