Record details

Title keyword
    Zdrojov
Monograph
    Sborník konfererence Hydrologické dni 2005 - Hydrológia pre integrovaný manažment vodných zdrojov
Article
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska
    Li izotopické zloženie granitov ZK ako odraz ich pôvodu a zdrojov
    Metódy progózneho zhodnocovania zdrojov nerastných surovín a ich aplikácia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Možnosti a využitie zdrojov nízkovýhrevných pevných palív na Slovensku
    Ochrana vodných zdrojov v puklinovom prostredí
    Ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova na príklade z Lehníc
    Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov
    Poplatky za využívanie prírodných nerastných zdrojov
    Postavenie geotermálnych vôd v v systéme vodných zdrojov v SSR
    Problematika vodných zdrojov v štátnom pláne základného výskumu v 7. päťročnici
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    Výsledky prieskumu surovinových zdrojov kvartéru
    Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika