Record details

Title
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry - Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
Other titles
    Vrstevnaté rohovce přídolské souvrství (silur) na lokalitách Liščí lom-Gaislerova chodba a lom Čížovec (barrandien, Česká republika)
Author
    Čáp, Pavel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Roč. 47, č. 1-4
Pages
    5
Year
    2006
Thesaurus term
    Bedded cherts, Přídolí Formation, silicification, carbonates, Barrandian Area, diagenetical changes
Keyword
    Area
    Barrandian
    Bedded
    Cherts
    Czech
    Čížovec
    Formation
    Gaisler
    Gallery
    Liščí
    Lom
    Přídolí
    Quarry
    Republic
    Silurian
Abstract (in czech)
   Vrstevnaté rohovce na lokalitách Liščárna-Gaislerova chodba a v lomu Čížovec nebyly doposud studovány. Pravidelná laminace pravděpodobně souvisí s periodickými změnami v sedimentačním prostředí. Byl sledován charakter a obsah bioklastů, zejména úlomků krinoidů a ostrakodů. Dále byla stanovena posloupnost diagenetických změn (6) zahrnující silicifikaci a dolomitizaci.
Abstract (in english)
   The bedded cherts on the localities Liščí lom quarry - Gaisler gallery and Čížovec quarry had not been studied before. The regular lamination probably bear on the periodical changes in the sedimentation environment. The character and content of bioclasts is being pursued, especially fragments of crinoids and ostracods shells. The succession of the diagenetical changes (6) of the rocks, inclusive of the silicification and dolomitization, was set.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014