Record details

Title
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 98-101
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: Chemical composition of graphitic phyllites of the Devonian series in the Hrubý Jeseník Mts
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Keyword
    Chemismus
    Devonských
    Fylitů
    Grafitických
    Hrubém
    Jeseníku
    Sérií
Abstract (in czech)
   Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku jsou důležitým stratigrafickým členem devonských epizonálně metamorfovaných sérií Hrubého Jeseníku. Nejhojnějším horninovým typem jsou grafit-muskovitické a grafit-plagioklas-muskovitické fylity. Grafitické fylity se vyskytují v chloritové, biotitové, granátové zóně a zčásti i v zóně staurolitové. Zdrojem původních sedimentů byly alespoň zčásti alkalicko-vápenaté vulkanity ostrovních oblouků a sedimentace probíhala v oblasti aktivního okraje kontinentu.
Abstract (in english)
   Graphitic phyllites of the Devonian series in the Hrubý Jeseník Mts. are important stratigraphic members of the Devonian epizonally metamorphosed series of the Hrubý Jeseník Mts. The most abundant rock types are graphite-muscovite and graphite-plagioclase-muscovite phyllites. Graphitic phyllites occur in chlorite, biotite, garnet zone, partly also part of staurolite metamorphic zone. Source of original sediments were at least partly calc-alkaline island arc volcanics and sedimentation passed in area of active margin of continents.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012