Record details

Title
    Coal clasts in the carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
Author
    Kožušníková, Alena
    Martinec, Petr
    Pešek, J.
    Valterová, P.
Conference
    Carboniferous and permian of the world/14. : 17.08.1999-21.08.1999 : Calgary, Kanada)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Carboniferous and permian of the World: 14. ICCP proceedings
Pages
    s. 895-901
Notes
    Projekt: GA205/97/0307, GA ČR
    Překlad názvu: Uhelné klasty v karbonských sedimentech hornoslezské pánve
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    carboniferous sediments
    Upper Silesian basin
Keyword
    Basin
    Carboniferous
    Clasts
    Coal
    Sediments
    Silesian
    Upper
Abstract (in czech)
   Uhelné klasty (valouny, úlomky a hrubé rostlinné zbytky), odebrané z vrtů v české části hornoslezské pánve, byly analyzovány z hlediska macerálového složení, stupně prouhelnění a stáří. Macerálové analýzy jednotlivých klastů ze stejných hornin a z krátkého úseku vrtného jádra vykázaly rozdíly jak v mikropetrografickém složení, tak ve stupni prouhelnění. Stupeň prouhelnění uhelných klastů stanovený pomocí střední odraznosti vitrinitu Ro je nižší než stupeň prouhelnění nejbližší sloje. Palynologické analýzy prokázaly, že většina uhelných klastů pochází ze slojí ostravského souvrství (Namur A) a jeden vzorek z karvinského souvrství (Sedlové vrstvy, Namur B). Rovněž byly analyzovány kontakty mezi uhelnými klasty a okolní horninou (deformace, mineralizace).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012