Record details

Title
    Deciphering petrogenesis of deeply buried granites: whole-rock geochemical constraints on the origin of largely undepleted felsic granulites from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
Other titles
    Dešifrování petrogeneze hluboko pohřbených granitů: výzkum horninové geochemie převážně neochuzených felsických granulitů moldanubické zóny Českého masívu
Author
    Dolejš, David
    Finger, F.
    Frýda, Jiří
    Janoušek, Vojtěch
    Pin, C.
    Roberts, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Earth Sciences
Vol./nr.
    Roč. 95, č. 1-2
Pages
    20
Year
    2004
Thesaurus term
    Austria,Czech Republic,high-grade metamorphism,Nd isotopes,partial melting,Sr isotopes,Variscan orogeny
Keyword
    Bohemian
    Buried
    Constraints
    Deciphering
    Deeply
    Felsic
    Geochemical
    Granites
    Granulites
    Largely
    Massif
    Moldanubian
    Origin
    Petrogenesis
    Undepleted
    Whole-rock
    Zone
Abstract (in czech)
   Felsické granulity s variskou (~340 Ma) HP?HT paragenezí Grt+Qtz+hypersolvní Fsp+-Ky, geochemicky odpovídají slabě peralumickým, frakcionovaným granitickým horninám. U, Th a Cs jsou silně ochuzené, pravděpodobně díky ztrátě fluid a/nebo malé proporce taveniny během HP metamorfózy (900?1050 C, 1?5?2?0 GPa). Avšak zbylé obsahy a variační trendy stopových prvků mohou bý vysvětleny frakční krystalizací granitického magmatu. Nízké obsahy Zr a LREE odpovídají saturačním teplotám Zrc a Mnz~750 C a svědčí o relativně nízké T krystalizace. Granulity obsahují radiogenní Sr (Sri=0?7106?0?7706) a neradiogenní Nd (EpsNdi=-4?2 to -7?5), odpovídající vzniku ze zdroje s dlouhou krustální historií. Většina felsických granulitů zřejmě nejsou separované, synmetamorfní variské HP?HT taveniny. Naopak, jsou interpretovány jako metamorfované (částečně anatektické) ekvivalenty starších granitů, subdukovaných během variské kolize.
Abstract (in english)
   The felsic granulites with the Variscan (~340 Ma) HP?HT assemblage Grt+Qtz+hypersolvus Fsp+-Ky, correspond geochemically to slightly peraluminous, fractionated granitic rocks. U, Th and Cs are strongly depleted, probably because of the fluid and/or slight melt loss during the HP metamorphism (900?1050 C, 1?5?2?0 GPa). However, the rest of the trace-element contents and variation trends can be explained by fractional crystallisation of a granitic magma. Low Zr and LREE contents yield ~750 C Zrc and Mnz saturation temperatures and suggest relatively low-T crystallisation. The granulites contain radiogenic Sr (Sri=0?7106?0?7706) and unradiogenic Nd (EpsNdi=-4?2 to -7?5), indicating derivation from an old crustal source. The bulk of felsic granulites do not appear to represent separated, syn-metamorphic Variscan HP?HT melts. Instead, they are interpreted as metamorphosed (partly anatectic) equivalents of older, probably high-level granites subducted to continental roots during the Variscan
    collision.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014