Record details

Title
    Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba?
Author
    Dvořák, Petr
    Klusáček, Petr
    Kulla, M.
    Martinát, Stanislav
    Navrátil, J.
    Van der Horst, D.
Conference
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (16. : 19.06.2013-21.06.2013 : Valtice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
Pages
    S. 277-286
Notes
    Autoři celkem: 6
    Překlad názvu: Divergent Trends in Agriculture and in Sector of Anaerobic Digestion Plants in the Czech Republic: Opportunity or Threat?
    Rozsah: 11 s. : E
Subject category
    agriculture
    biogas
    Czech Republic
    spatial differentiation
Keyword
    Bioplynových
    České
    Divergentní
    Hrozba
    Příležitost
    Republice
    Sektoru
    Stanic
    Trendy
    Zemědělství
Abstract (in czech)
   Obnovitelné zdroje energie a jejich podpora je v České republice široce diskutovaným tématem, které budí emoce na škále od souhlasu až po naprosté odmítání. Nicméně právě podpora z národních i evropských zdrojů je faktorem, který nejvýznamněji ovlivnil dyn amický rozvoj tohoto sektoru v poslední dekádě. Bioplynové stanice jsou jednou z variant zařízení na výrobu obnovitelných zdrojů energie, která vedle solárních elektráren zaznamenala v posledních letech nejvýznamnější růst svých kapacit. Předkládaný příspě vek si klade za cíl nejprve analyzovat samotný fenomén bioplynových stanic, jeho legislativní, strategickou podporu, podpůrné finanční nástroje, jednotlivé typy stanic a dále analyzovat na základě dostupných statistických dat prostorové rozmístění jednoho z jejich typů, a to zemědělských bioplynových stanic .
   Na základě srovnání dat o bioplynu a dat o zemědělské výrobě jsou vyvozovány základní konsekvence mezi propady zemědělské výroby v regionech České republiky a nárůsty počtů a instalovaných výko nů zemědělských bioplynových stanic.
Abstract (in english)
   Renewable sources of energies and its support have been recently experiencing wide public debate in the Czech Republic that varies from agreement to complete denial. Nevertheless support from national and EU sources is factor that heavily influenced dynamic development of this sector in last decade. Anaerobic digestion plants are one of options for production of renewable energies that have experienced next to solar pl ants the most important increase of its installed capacities. This contribution aim to firstly analyse phenomenon of anaerobic digestion plants, its legal, strategic support, supporting financial incentives, individual types of such plants and secondly bas ed on available statistical data analyse spatial distribution of agricultural anaerobic digestion plants. On basis of comparison of data for increasing biogas production and declining agriculture in regions of the Czech Republic basic consequence are deduc ed.
   In context of spatial distribution of agricultural anaerobic digestion plants structures of sowing areas and intensities of animal husbandry are shortly discussed.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014