Record details

Title
    Ewolucja geomorfologiczna zlewni śródgórskich w warunkach zmiennej antropopresji, Sudety Wschodnie, SW Polska
Other titles
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland