Record details

Title
    Geochemical and geophysical anomalies at the Ždánice oil- and gas field, SE Czech Republic
Other titles
    Geochemická a geofyzikální anomálie v uhlovodíkovém poli Ždánice, jihovýchod České republiky
Author
    Abraham, Miloš
    Hanák, Jaromír
    Kašparec, Ivan
    Matolín, Milan
    Stráník, Zdeněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Petroleum Geology
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 1
Pages
    12
Year
    2008
Thesaurus term
    Zdanice oilfield,hydrocarbon fluid, radioactivity,geochemical and petrophysical profiles, hydrocarbon exploration
Keyword
    Anomalies
    Czech
    Field
    Gas
    Geochemical
    Geophysical
    Oil-
    Republic
    Ždánice
Abstract (in czech)
   Uhlovodíky na ložisku Ždánice jsou v prekambrických granitoidech a spodno-miocénních pískovcích a konglomerátech. Terciérní jílovce, siltovce a pískovce ložisko kryjí. Průzkum terénní spektrometrií gama byl proveden ve dvou profilech.V celé oblasti je patrné snižení hodnot K, U, Th ve vztahu k základním datům. To může být vysvětleno vyplavováním těchto radionuklidů do spodních vod kyselinami odvozenými od uhlovodíků. Laboratorní analýzy na 444 vzorcíh shromážděných z 18 mělkých vrtů poukázaly trend klesajících obsahů K, U a Th nad produktivní oblastí ložiska Ždánice. V horninách se snižuje pórovitost, spolu s nárůstem mineralogické hustoty.Petrofyzikální analýzy z 330 vzorků z hlubokých vrtů prokázal též nižší hodnoty K a U ve vzorcích z vrtů produkujících uhlovodíky.
Abstract (in english)
   Oil at Zdanice field is reservoired in Precambrion granitoides and Lower Miocene sandstones and conglomerates. Tertiary claystones, siltstones and sandstones from the top seal.Surface gamma-ray spectrometry caried two profiles across the field found perceptible decreases of K,U,Th concetrations relative to beckground values.This can by explained in therms of enhanced leaching of these radionuclides by grounwater acids derived from hydrocarbons. Laboratory analyses of 444 sampls collected from 18 shalow boreholes pointed to a trend of decreasing K,U and Th concentration above the oil-producing zone at Zdanice. Decreases in rock porosity in organic carbon contentwere also noted together with and increase in mineralogical density.Petrophysical analyses of 330 sampls from deep boreholes showed lower values of K and U in sampls from oil-producing wells.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014