Record details

Title
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
Author
    Filip, Jiří
    Jílek, P.
    Komaško, A.
    Melková, J.
    Suchý, Václav
    Světlík, Ivo
    Zeman, A.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 90-93
Year
    2000
Notes
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
Subject category
    datování
    jeskynní sintry
    přírodní radionuklidy
Keyword
    Českého
    Geochemické
    Geochronologické
    Jeskynních
    Krasu
    Nové
    Sintrů
    Výsledky
    Výzkumy
Abstract (in czech)
   Vzorky jeskynních sintrů z Koněpruských jeskyní Českého krasu byly zkoumány radiouhlíkovou a U/Th datovací metodou. Na základě radiouhlíkového datování se ukázalo, že mnohé, ne-li všechny, sintry jsou obecně starší než 21 000 let. Na základě U/Th metody bylo určeno stáří nejmladší generace laminovaných sintrů pouze 72 000 let. Stratigraficky nejstarší, silicifikované pisolitické sintry známé jako "Koněpruské růžice" poskytly stáří jen asi 227 000 let. Toto určení je ve značném rozporu s dosud převládajícím názorem, opírajícím se na pochybné paleontologické a geomorfologické závěry, že totiž časné jeskynní sintry i jeskyně samotné vznikly během třetihor. Koncentrace uranu v jeskynních sintrech jsou velmi nízké a jejich rozsah se pohybuje, bez ohledu na stratigrafickou pozici, od 0,06 do 1,26 ppm. Z těchto důvodů dřívější pojetí "uranonosných" sintrů Českého krasu musí být bráno s jistou rezervou.
Abstract (in english)
   Radiocarbon and U/Th dating methods have been applied to the samples of cave sinters from the Koněpruské jeskyně Cave, the Bohemian Karst. The radiocarbon dating shows that most, if not all, the sinters are generally older than 21 000 years. Based on the U/Th method, the age of the youngest massive laminated flowstone is only about 72 000 years. Stratigraphically oldest carbonate-siliceous popcorn sinters ("Koněprusy rosettes") yielded the age of about 227 000 years. The latter determination much contradicts the prevailing point of view, based on vague paleontological and geomorphological evidence, that the early sinters and the caves in general originated during the Tertiary period. Uranium concentrations in the cave sinters are very low and range, regardless of their stratigraphical position, between 0,06 and 1,26 ppm. Thus, the earlier views about the "uranium-bearing" sinters of the Bohemian Karst must be considered with certain precaution.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012