Record details

Title
    Geomechanical problems of an underground storage of spent nuclear fuel and their mathematic modelling
Author
    Blaheta, Radim
    Byczanski, Petr
    Hájek, Antonín
    Šňupárek, Richard
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montanistica Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 1
Pages
    s. 140-146
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Matematické modelování geomechanických problémů podzemního uskladňování vyhořelého nukleárního paliva
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mathematical modelling
    thermo-mechanical processes
    underground deposition
Keyword
    Fuel
    Geomechanical
    Mathematic
    Modelling
    Nuclear
    Problems
    Spent
    Storage
    Underground
Abstract (in czech)
   Jádrem článku je použití matematického modelování pro analýzu termomechanických procesů v horninovém masívu. Ty jsou důležité při ukládání vyhořelého jaderného paliva v podzemních uložištích. Jsou diskutovány numerické metody a paralelní algoritmy dovolující řešit komplikované vzájemně provázané 3D úlohy. Pro ilustraci jsou aplikovány na švédské uložiště KBS3.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012