Record details

Title
    Geophysical logging of engineering-geological boreholes in the San Blas region
Statement of responsibility
    Miroslav Kobr, Rosa María Valcarce
Other titles
    Geofyzikální měření v inženýrsko-geologických vrtech na lokalitě San Blas
Author
    Kobr, Miroslav, 1940-
    Valcarce, Rosa María
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    č. 3
Pages
    s. 339-352
Year
    1989
Notes
    2 obr., 2 tab., 1 sch., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    interpretace dat
    karotáž
    laboratorní zkoušky hornin
    mechanika hornin
    metamorfika
    metody odporové
    sdružovací analýza
    stavby vodní
    zkouška laboratorní
Geographical name
    Kuba
    San Blas
Keyword
    Blas
    Boreholes
    Engineering-geological
    Geophysical
    Logging
    Region
    San
Abstract (in czech)
   Použítí geofyzikálních měření ve vrtech umožnilo vyhodnocení geologických, hydrogeologických a inženýrsko-geologických podmínek pro stavbu přečerpávací vodní elektrárny na lokalitě San Blas v metamorfním masívu Escambray. V každém vrtu se měřila úhrnná gama aktivita, zdánlivý měrný odpor s různými délkami sond, kavernometrie, rezistivimetrie s osolením výplachu ve vrtu a v laboratořích se měřil odpor v prostém tlaku na vzorcích z jader vrtů. Na základě výsledků měření se určovaly kvazihomogenní intervaly v profilu každého vrtu, v nich byly určeny střední hodnoty každého parametru a ty zpracovány shlukovací analýzou, která umožnila objektivní stanovení litologického typu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012