Record details

Title
    Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
Author
    Holub, Karel
    Šancer, J.
Conference
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007/1. : 19.06.2007-20.06.2007 : Ostravice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007
Pages
    S. 90-97
Notes
    Překlad názvu: Evaluation of parameters of rockbursts in the Ostrava-Karviná Coal Basin within the period 1993-2005 on the basis of seismological observations and their in-situ manifestations
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory grantu GA ČR GA105/05/0883
Subject category
    Ostrava-Karviná Coal Basin,
    particle velocity
    rockburst,
Keyword
    1993-2005
    Důlních
    Hodnocení
    In-situ
    Období
    OKR
    Otřesů
    Parametrů
    Pozorování
    Projevů
    Seismologických
    Základě
Abstract (in czech)
   Výzkum byl zaměřen na stanovení empirických závislostí poklesu amplitud rychlosti kmitání P a S vln se vzrůstající hypocentrální vzdáleností. Při zjišťování závislostí byla použita pouze data zaznamenaných důlních otřesů. S těmito daty byl učiněn pokus stanovit rozsah a dosah nevratných deformací souvisejících s pozorovanými amplitudami rychlosti kmitání použitých při geomechanickém odhadu pro dané důlní dílo. Jako předběžně stanovenou míru poškození důlního díla byla přijata jeho délka.
Abstract (in english)
   The research was oriented to the determination of empirical relation of particle velocity decrease of P and S waves with increasing hypocentral distance. For the investigation only data of observed rockbursts was applied. An attempt was carried out to determine the extent and reach of irreversible deformations connected with particle velocity observation defined for the respective site of geomechanical in-situ estimation. As a preliminary measure of working damage the length of the affected working was accepted.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012