Record details

Title
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
Author
    Melka, Karel
    Mikuláš, Radek
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    Roč. 2, 2 /138/
Pages
    s. 117-125
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Hydrobiotit z oligocenních tufů z Dětaně (Doupovské hory)
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    hydrobiotite
    Oligocene
    tuff
Keyword
    Dětaň
    Doupovské
    Hory
    Hydrobiotite
    Mts
    Oligocene
    Tuffs
Abstract (in czech)
   V oligocenním tufu v lomu u Dětaně v Doupovských horách se nacházejí krátké sloupce tmavé slídy dosahující až 15 mm v průměru. Výsledky roentgen-difrakčního studia prokázaly, že primární flogopitová struktura byla přeměněna v důsledku zvětrávacího procesu na strukturu flogopit-vermikulitovou. Tmavá slída z Dětaně, ve srovnání s tmavou slídou z blízké locality Oleška, vykazuje značně jednodušší roentgen-difrakční obraz. Rentgenovou difrakcí zde byl prokázána přítomnost pouze flogopitové a vermikulitové komponenty spjatých formou smíšené struktury nepravidelně, nebo pravidelně (hydrobiotity) uspořádané, vedle zachovalých flogopitových partií s 2M1 strukturou. Křivka DTA je podobná vermikulitu. Termogravimetrické výsledky však ukazují menší množství vody než je charakteristické pro tento mineral a tím připouštějí přítomnost smíšené struktury.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012