Record details

Title
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
Other titles
    Hydrogeological-ecological problems of mud-basins in the Ostrava-Karviná mining district. Jiří Dvorský
Author
    Dvorský, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 10
Pages
    s. 432-434
Year
    1990
Subject group
    hornoslezská pánev
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    odkaliště
    průvodní jevy
    těžba pevných paliv
    uhlí černé
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Ostravsko-karvinský revír
Keyword
    Hydrogeologicko-ekologická
    Odkališť
    OKR
    Problematika
Abstract (in czech)
   V souvislosti s problematikou odkališť je třeba v hydrogeologicko-ekologické sféře řešit tyto problémy: zjištění škodlivin z hlediska jejich negativních vlivů na podzemní a povrchové vody, stanovení jejich přípustného množství a podmínek uvolňování z kalů, stanovení kvantity a kvality prosakující vody v závislosti na podmínkách průsaků a vzdálenosti od odkališť a konečně posouzení možnosti zatěsňování hrází od odkališť, odvodňovatelnosti kalů v zájmu jejich těžby nebo rekultivace odkališť. Z výsledků řešení je třeba navrhnout způsob ochrany podzemní vody a hornin pro jednotlivé geologické a hydrogeologické poměry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012