Record details

Title
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrogeological basin of Prague (Czech Republic)
Other titles
    Vstup a chování antropogenních estrogenů a gadolinia v povrchové vodě a v čístičkách odpadových vod v pražské hydrologické pánvi (Česká republika)
Author
    Fuganti, A.
    Möller, P.
    Morteani, G.
    Pačes, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Environmental Geochemistry and Health
Vol./nr.
    Roč. 289, č. 2006
Pages
    18
Year
    2006
Thesaurus term
    Estrogens, gadolinium, sewage plant, Prague, hospitals, surface water, Moldau
Keyword
    Anthropogenic
    Basin
    Czech
    Estrogens
    Fate
    Gadolinium
    Hydrogeological
    Input
    Plants
    Prague
    Republic
    Sewage
    Surface
    Water
Abstract (in czech)
   Koncentrace estrogenů 17b-estradiolu, estriolu, estronu, 17a-ethinylestradiolu, mestranolu a norethisteronu a antropogenního gadolinia byly stanoveny v potocích a řekách, čističkách odpadních vod a vodárnách v Praze. Rychlý rozklad estrogenů v povrchových vodách umožňuje, aby koncentrační gradient estrogenů byl použit jako velmi přesný a citlivý indikátor úniku městských splaškových vod do povrchové vody. Konzervativní chování Gd v povrchové a podzemní vodě dokumentuje přítomnost odpadní vody z nemocnic v systému povrchových vod.
Abstract (in english)
   The concentration of the estrogens 17b-estradiol, estriol, estrone, 17a-ethinylestradiol, mestranol and norethisterone and of the anthropogenic gadolinium have been determined in the creeks and rivers, sewage plants and water works of the city of Prague. The rapid degradation of the estrogens in surface water allows the estrogen concentration gradient to be used as a very precise and sensitive guideline by which to pin-point sewage leaks into surface runoff water. The conservative behaviour of Gd in surface and groundwater documents the presence of sewage water from hospitals in the surface water system.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014