Record details

Title
    Isotopic evidence for processes of sulfur retention/release in 13 forested catchments spanning a strong pollution gradient (Czech Republic, central Europe)
Other titles
    Procesy zadržování a uvolňování síry ve 13 zalesněných povodích České republiky s velmi rozdílným stupněm znečištění na základě izotopů síry
Author
    Fottová, Daniela
    Hruška, Jakub
    Jačková, Ivana
    Kirchner, James W
    Krám, Pavel
    Novák, Martin
    Přechová, Eva
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Global Biogeochemical Cycles
Vol./nr.
    Roč. 19, č. 4
Pages
    7
Year
    2005
Thesaurus term
    ATMOSPHERIC DEPOSITION, BOHEMIAN FOREST, TEMPORAL TRENDS, GEOMON NETWORK, BOREAL FOREST, HUBBARD-BROOK, KRUSNE HORY, SULFATE, SOIL, NITROGEN
Keyword
    13
    Catchments
    Central
    Czech
    Europe
    Evidence
    Forested
    Gradient
    Isotopic
    Pollution
    Processes
    Republic
    Retention/release
    Spanning
    Strong
    Sulfur
Abstract (in czech)
   Ve 13-ti malých povodích s podobnou topografií (údolí ve tvaru V) a vegetací (smrková monokultura) byly zkoumány obsahy izotopů síry. Lokality se lišily svou nadmořskou výškou, množstvím srážek, podložními horninami, půdním typem a stupněm znečištění. Dá se konstatovat, že na všech lokalitách klesaly obsahy delta(34)S v závislosti na následujících ukazatelích v tomto pořadí: znečištění(přínos) > odtok > průsak vegetačním(smrkovým) pokryvem > půdní horizont A/B > půdní horizont 0 > podložní hornina. Na některých lokalitách docházelo k celkovému odnosu síry, na jiných dochází k jejímu nahromadění. Na lokalitách na severu, kde bylo před rokem 1987 velké znečištění a ukládání síry ze vzduchu, dochází nyní k jejímu odnosu. Cyklus org.S hraje důležitou roli v atmosférické depozici síry, která je od 13 do 130kg S ha(-1)rok(-1).
Abstract (in english)
   Sulfur isotope systematics were studied in 13 small catchments in the Czech Republic, similar in topography (V-shaped valley) and vegetation ( Norway spruce). The sites differed in elevation, rainfall, bedrock, soil type and S pollution. Across the sites, delta(34)S values decreased in the order: bulk deposition > runoff > spruce throughfall > C-horizon soil > A/B-horizon soil > O-horizon soil > bedrock ( means of 5.5, 4.8, 4.7, 4.6, 4.2, 3.1 and 1.5 parts per thousand, respectively). Some of the sites had a net export of S, while others accumulated S. Sites exporting S were located in the polluted north where atmospheric S input started to decrease in 1987. Sites retaining S were located in the relatively unpolluted south. Sulfur isotope composition of runoff depended on whether the catchment accumulated or released S. Sites releasing S had runoff delta(34)S values lower than deposition. In contrast, sites retaining S had runoff delta(34)S values higher than deposition.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014