Record details

Title
    Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?
Other titles
    Where do the Miocene clastic sediments of the Brno region come from?
Author
    Buriánek, David
    Otava, Jiří
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 97, č. 1
Pages
    14
Year
    2012
Thesaurus term
    South Moravia, Miocene, siliciclastics, heavy minerals, provenance
Keyword
    Brněnska
    Kde
    Klastických
    Miocénu
    Sedimentů
    Zdroj
Abstract (in czech)
   Byly studovány lokality písků badenu a ottnangu na východním okraji Českého masivu za účelem zjištění jejich zdrojových oblastí, původu, prostředí a facií: I. Ottnang (Brno-Bystrc) - písky a štěrky transportované řekami. II. Baden (Oslavany) - písky ukládané jako šelfová facie. Zdrojová oblast byla relativně malá, omezená nejbližším okolím pobřeží. III. Baden (brněnské písky, Brno-Obřany) - deltové sedimenty snesené z větší oblasti. Existovala stabilní zdrojová oblast na z. okraji karpatské předhlubně během ottnangu a badenu. Širší spektrum těžkých minerálů v ottnangu indikuje zdroj z předmiocénního zvětrávání (křída, resp. paleogén). Jako nejduležitější minerál v ottnangu je uváděn staurolit. Mnohem intenzivnější eroze zapříčinila výzdvih krystalinických jednotek na z. okraji pánve (moravikum, svratecká jednotka, brněnský masiv) během karpatu a badenu, kdy byl produkován typický minerál pro společenstva těžkých minerálů - granát.
Abstract (in english)
   Where do the Miocene clastic sediments of the Brno region come from?
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014