Record details

Title
    Leitgeschiebestatistische Untersuchungen im Kontinentalvereisungsgebiet Nordböhmens
Other titles
    Indicator statistics of the northern Bohemian glaciated area
    Statistiky vůdčích ledovcových souvků v severočeské oblasti kontinentálního zalednění
Author
    Nývlt, Daniel
    Víšek, Josef
Language
    německy
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Archiv für Geschiebekunde
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 1-5
Pages
    8
Year
    2006
Thesaurus term
    Indicator statistic, TGZ-Method, Pleistocene stratigraphy, Northern Bohemia, Czechia
Keyword
    Kontinentalvereisungsgebiet
    Leitgeschiebestatistische
    Nordböhmens
    Untersuchungen
Abstract (in czech)
   Třináct statistik vůdčích nordických souvků z ledovcových sedimentů severních Čech bylo zpracováno Lüttigovou TGZ metodou. Zjištěné hodnoty TGZ se nacházejí v rozpětí 15,6° a 17,6° v.d. a mezi 59,3° a 60,6° s.š. Tyto výsledky byly srovnány s obdobnými výsledky z Česka, Polska a Něnecka. Byla zjištěna podobnost s analýzami elsterských ledovcových sedimentů z okolí Wroclawi, Lipska, Hamburku a Schlesvicka-Holštýnska. Toto stratigrafické zařazení odpovídá posledním výsledkům kvartérně geologických výzkumů v daném území. Pro přesnější stratigrafické zařazení bude nutná kombinace s ostatními metodami výzkumu, především s použitím datovacích technik.
Abstract (in english)
   Thirteen indicator statistic analyses have been undertaken using the Lüttigs TGZ-Method from the glacial deposits of the northern Bohemia. The obtained TGZ co-ordinates lie between 15.6° and 17.6° E and between 59.3° and 60.6° N. These results have been compared with those from the Czech, Polish and German localities. The similarity with the analyses of the Elsterian age from the vicinity of Wroclaw, Leipzig Basin, Hamburg and Schleswig-Holstein were established, this stratigraphic classification corresponds with the latest results from the Quaternary geological research in this area. However, the more precise stratigraphic ranking demands combination with other research methods, especially the application of dating techniques.
Abstract (other)
   Dreizehn Leitgeschiebezählungen der Gletscherablagerungen Nordböhmens wurden mit der Benutzung der Lüttigs TGZ bewertet. Die festgestellte TGZ-Werte liegen zwischen 15,6° und 17,6° ö.L. und zwischen 59,3° und 60,6° n.Br. Die erhaltenen Ergebnisse wurden mit anderen Tschechischen, Polnischen und Deutschen Lokalitäten vergleicht. Die Verwandtschaft ähnelt den Elster-eiszeitlichen Analysen aus der Wroclaws Umgebung, Leipziger Becken, Hamburgs Umgebung oder Schleswig-Holstein; die stratigrafische Eingliederung entspricht den jüngsten Quartärgeologischen Untersuchungen in diesem Gebiet. Für die eindeutige stratigrafische Bewertung diesen Ergebnissen ist die Kombination mit anderen, v.a. Datierungs-, Methoden nötig.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014