Record details

Title
    Mean vertically inhomogeneous models of the uppermost crust along seismic profiles in the Ohře rift and Moravo-Silesian region
Author
    Holub, Karel
    Málek, J.
    Novotný, O.
    Rušajová, Jana
    Valenta, J.
Conference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 2
Pages
    s. 125-131
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/03/0999, GA ČR
    Projekt: IAA300460602, GA AV ČR
    Překlad názvu: Střední vertikálně nehomogenní modely nesvrchnější kůry podél seismických profilů v oherském riftu a moravsko-slezské oblasti
    Rozsah: 7 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    refraction measurement,
    vertically inhomogeneous models,
    Weichert-Herglotz method
Keyword
    Along
    Crust
    Inhomogeneous
    Mean
    Models
    Moravo-Silesian
    Ohře
    Profiles
    Region
    Rift
    Seismic
    Uppermost
    Vertically
Abstract (in czech)
   V článku jsou popsány experimenty provedené podél krátkých refrakčních profilů v západní části Ohárského riftu a moravsko-slezské oblasti. Pro dané účely byly hodochrony aproximovány racionálními funkcemi, jejichž parametry byly vypočteny pomocí conjugate-gradient metody. Klasická Wiechert-Herglotzova metoda byly pak použita při interpretaci vyhlazené hodochrony. Rychlostní rozložení byla získána do hloubek asi 2 km, kde byly zjištěny nízké rychlosti v nejsvrchnější části zemské kůry, přičemž vysoký nárůst gradientu rychlostí byl pozorován do hloubky asi 1 km.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012