Record details

Title
    Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyského teránu brunovistulika (brněnský batolit)
Other titles
    Mineralogy Th-rich granites and granodiorites from the Eastern margin of the Thaya Terrane in Brunovistulicum (Brno Batholith)
Author
    Buriánek, David
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Vol./nr.
    Roč. XCVIII, č. 1
Pages
    14
Year
    2013
Thesaurus term
    zircon, thorite, xenotime-(Y), allanite-(Ce), Th-rich granites and granodiorites, Brno Batholith
Keyword
    Batolit
    Brněnský
    Brunovistulika
    Dyského
    Granitů
    Granodioritů
    Mineralogie
    Okraji
    Teránu
    Th-bohatých
    Východním
Abstract (in czech)
   Nerovnoměrné rozložení Th v horninách tetčické suity odráží její složitý vývoj. V důsledku asimilace xenolitů metamorfovaných hornin a míšení kyselého magmatu s bazickým vzniklo petrograficky a chemický nehomogenní magmatické těleso. V granitech a granodioritech tetčické suity je Th vázáno hlavně v zirkonu, xenotimu-(Y), thoritu a allanitu-(Ce). Další běžné akcesorické minerály jako apatit a titanit mají obsahy tohoto prvku příliš nízké. Vznik pozitivních Th anomálií zjištěných gamaspektrometrickým pozemním i leteckým průzkumem je prostorově svázán s přítomností thoritu nebo allanitu-(Ce). Zvýšené obsahy Th poměrně dobře pozitivně korelují s K. Naopak s U je korelace nevýrazná. Platí to zejména pro biotitické granity v nichž jsou vysoké obsahy Th vázány na oblasti výskytu thoritu. Zirkon a vzácně také xenotim-(Y) jsou nejdůležitější nositelé U a Th v granitech a granodioritech s nízkými obsahy K (tedy v horninách mimo Th anomálii). V amfibolicko-biotitických granodioritech je hlavním
    nositelem Th allanit-(Ce). Tento minerál vykazuje poměrně výraznou zonálnost v obsazích U a Th což se projevuje v dobré pozitivní korelaci eTh a eU při gamaspektrometrických měřeních. Poměry Th/U v hornině však mohou být ovlivněny sekundárními přeměnami allanitu případě přítomností většího množství zirkonu.
Abstract (in english)
   Mineralogy Th-rich granites and granodiorites from the Eastern margin of the Thaya Terrane in Brunovistulicum (Brno Batholith)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014