Record details

Title
    Molibdenit iz brnenskogo massiva
Other titles
    Molybdenit v brněnském masívu