Record details

Title
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach Západného Slovenska
Author
    Briestenský, Miloš
    Stemberk, Josef
Language
    slovensky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Slovenský kras
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 2
Pages
    s. 333-339
Year
    2008
Notes
    Autoři celkem: 2
    Projekt: GA205/05/2770, GA ČR
    Projekt: GA205/06/1828, GA ČR
    Překlad názvu: Micromovements Monitoring in the Western Slovakia Caves
    Překlad názvu: Monitoring mikropohybů v jeskyních Západního Slovenska
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    caves
    extensometric gauge TM71
    microdisplacements
Keyword
    Jaskyniach
    Mikropohybov
    Monitoring
    Slovenska
    Západného
Abstract (in czech)
   Síť extenzometrických měřidel TM71 v šesti jeskyních Západního Slovenska poukázala na citlivost jeskynního systému vůči změnám horninového napětí. Rovněž prokázala smysl posunů a trendy pohybů na vybraných zlomech dosahujících desetiny mm za rok.
Abstract (in english)
   The extensometric TM71 gauges net, located in the six caves of the Western Slovakia, showed sensitivity of the cave system on rock masive stress changes. Moreover, it proved displacements senses and micromovements trends along selected failures, which reach tenths of mm per year.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012