Record details

Title
    New Classification of the genus Cordaites from the Carboniferous and Permian of the Bohemian Massif, based on cuticle micromorphology
Other titles
    Nová klasifikace rodu Cordaites z karbonu a permu Českého masivu na základě kutikulární mikromorfologie.
Author
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis
Vol./nr.
    Roč. 62, č. 3-4
Pages
    114
Year
    2007
Thesaurus term
    palaeobotany, Cordaites, cuticular analysis, Bohemian Massif
Keyword
    Based
    Bohemian
    Carboniferous
    Classification
    Cordaites
    Cuticle
    Genus
    Massif
    Micromorphology
    New
    Permian
Abstract (in czech)
   Nová klasifikace kordaitových listů je založena na kutikulární analýze 83 vzorků z českého permokarbonu. 5 základních kutikulárních skupin bylo rozlišeno podle charakteristik abaxiální kutikuly. Tyto morfotypy jsou: Skupina A: druhy s průduchy rozptýlenými ve špatně definovaných nebo nepravidelných řídkých průduchových řadách. Skupina B: Druhy s průduchy uspořádánými v dobře definovaných jednoduchých nebo dvoritých průduchových řadách. Skupina C: druhy s průduchy organizovanými ve dvojitých nebo mnohočetných průduchových řadách oddělených neprůduchovými pásy. Skupina D: Druhy, jejichž kutikuly jsou charakterizovány průduchovými a neprůduchovými pásy. Buňky obou pásů se liší a průduch jsou nepravidelně rozmístěny v průduchovém pásu. Skupina E: Druhy s kutikulami podobnými se skupinou D, avšak buňky v průduchovém a neprůduchovém pásu jsou stejného tvaru. Průduchy jsou uspořádány ve špatně definovaných řadách.
Abstract (in english)
   A classification of cordaitalean leaves is based on the cuticular analysis of 83 specimens from the Bohemian Permo-Carboniferous. Five principal cuticular groups are distinguished by characteristics of the abaxial cuticle. These five morphotypes are as follows: Group A: species with stomata dispersed relatively regularly or sparsely in poorly defined, or irregular and rare stomatal rows. Group B: species with stomata arranged in well defined single or double stomatal rows. Group C: species with stomata arranged in double or multiple stomatal rows that form stomatiferous bands separated by non-stomatiferous bands. Group D: species whose cuticles are characterised by stomatiferous and non-stomatiferous bands. The cells of both bands differ, and stomata are irregularly dispersed within the stomatiferous bands. Group E: species with cuticles similar to group D, though the cells in the stomatiferous and non-stomatiferous bands have the same shape. The stomata are arranged in several ill-de
   fined rows.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014