Record details

Title
    On the adaptive time-stepping for the computer simulation of heat and mass transfer in vacuum freeze-drying
Author
    Georgiev, K.
    Kosturski, N.
    Margenov, S.
    Starý, Jiří
Conference
    Seminar on Numerical Analysis SNA´08 (28.01.2008-01.02.2008 : Liberec, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    SNA´08- Seminář on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems
Pages
    S. 49-53
Notes
    Projekt: IPP-BAS, R, BG
    Překlad názvu: O adaptivních časových krocích pro počítačovou simulaci přesunů tepla a hmoty při vakuovém vymrazování
    Příspěvek vznikl za podpory projektu BIS-21++. Bulgarian IST Centres of Competence in 21 Century. EC FP6 INCO 016639/2005.
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    adaptive time-stepping
    vacuum freeze-drying
Keyword
    Adaptive
    Computer
    Freeze-drying
    Heat
    Mass
    Simulation
    Time-stepping
    Transfer
    Vacuum
Abstract (in czech)
   Práce je motivována úlohou vymrazování, což je proces dehydratace zmrazených materiálů sublimací ve vakuu. Specielně se jedná o matematické modelování a počítačovou simulaci přesunů tepla a hmoty s důrazem na řešení časově závislé nelineární parciální diferenciální rovnice parabolického typu. Místo stejnoměrné diskretizace uvažovaného časového intervalu se aplikuje procedura adaptivních časových kroků ve snaze optimalizovat celou simulaci. Procedura je založena na lokálním srovnání časových kroků Crank-Nicholsonovou a zpětnou Eulerovou metodou. Zahrnuty jsou výsledky numerických experimentů provedených na vybrané reálné úloze.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012