Record details

Title
    On the interpretation of normal and inverse magnetic fabric in dikes: Examples from the Eger Graben, NW Bohemian Massif
Author
    Cajz, Vladimír
    Chadima, Martin
    Týcová, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 466, 1-2
Pages
    s. 47-63
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA300130612, GA AV ČR
    Překlad názvu: Příspěvek k interpretaci normální a inverzní magnetické stavby na příkladu oháreckého riftu, sz. Českého masivu
    Rozsah: 17 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    anisotropy of magnetic remanence
    anisotropy of magnetic susceptibility
    EBSD
    Lattice prefered orientation
    multifunkction Kappabridge
Keyword
    Bohemian
    Dikes
    Eger
    Examples
    Fabric
    Graben
    Interpretation
    Inverse
    Magnetic
    Massif
    Normal
    NW
Abstract (in czech)
   Normální a inverzní magnetická stavba v žilách odráží buď přítomnost multidoménových a jednodoménových zrn nebo může být způsobena rozdílnými mechanismy orientace zrn odrážejících rozdílné viskozity magmatu. Tato nejednoznačnost musí být vyřešena před tím, než je magnetická stavba využita pro geologické interpretace. Za tímto účelem byly studovány magnetická stavby vybraných žil z oháreckého riftu na sz. Českého masivu. Magnetická stavba těchto žil je závislá na litologii: normální stavba je charakteristická pro bostonit a trachybasalt, inverzní stavba pro camptonit.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012